Obchodné podmienky

Obchodné podmienky sú prekladom českého textu obchodných podmienok spoločnosti SECTRON, prevádzkujúci e-shop ACNabíjačka.sk, do slovenského jazyka.

PRÍLOHY

Obchodné podmienky (formát PDF)

Formulár pre reklamáciu (formát PDF)

Formulár pre odstúpenie od zmluvy (formát PDF)

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Obchodné podmienky upravujú obsah zmluvných záväzkových vzťahov, ktoré sú uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu ACNabijacka.sk (ďalej tiež „E-shop“) medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „Obchodné podmienky“ alebo „OP“).

1.2 Predávajúcim je v týchto Obchodných podmienkach mienená obchodná spoločnosť SECTRON s.r.o. IČO 646 17 939 so sídlom Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Česká republika zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 14152 (ďalej len „Predávajúci“). Kontaktné údaje Predávajúceho sú uverejnené na jeho internetových stránkach: www.acnabijacka.sk/kontakty. Číslo zákazníckej linky Predávajúceho je +420 556 621 000, email: obchod@acnabijacka.sk.

1.3 Kupujúcim je v týchto Obchodných podmienkach mienená fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa Predávajúci zaväzuje odovzdať objednanú vec a umožniť jej nadobudnúť k tejto veci vlastnícke právo. Kupujúci sa zaväzuje vec prevziať a uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu. (ďalej len „Kupujúci“).

1.4 Spotrebiteľom sa v týchto Obchodných podmienkach v súlade s § 419 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) rozumie každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom (Predávajúcim) alebo s ním inak rokuje (ďalej tiež len „Spotrebiteľ“).

1.5 Ustanoveniami týchto Obchodných podmienok nie sú dotknuté kogentné ustanovenia právnych predpisov upravujúce minimálny štandard ochrany Spotrebiteľa; ak poskytuje niektoré ustanovenia právnych predpisov vyšší štandard ochrany Spotrebiteľa, než tieto Obchodné podmienky, má toto ustanovenie právnych predpisov pred týmito Obchodnými podmienkami prednosť.

1.6 Obchodné podmienky obsahujú taktiež informácie pre Spotrebiteľa, najmä v zmysle § 1811 a § 1820 Občianskeho zákonníka. Informácie o povinnostiach Predávajúceho z chybného plnenia, o odstúpení od zmluvy Spotrebiteľom, reklamačný poriadok a ďalšie informácie pre Spotrebiteľa obsahujú články 6, 7, 8 a 9 týchto OP.

1.7 Uzatvorením zmluvy spôsobom podľa čl. 2.2 OP Kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito Obchodnými podmienkami zoznámil, že im rozumie, a že s ich znením súhlasí. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok nie je Spotrebiteľovi jasné, alebo sa Spotrebiteľ chce vopred informovať o svojich spotrebiteľských právach, je oprávnený sa pred uzavretím Kúpnej zmluvy obrátiť na Predávajúceho, ktorý mu zmysel a účel daného ustanovenia ozrejmí; kontaktné údaje na Predávajúceho sú uvedené v čl. 1.2 OP.

1.8 Zmluva podľa čl. 2.2 OP bola uzatvorená v slovenskom jazyku. V slovenskom jazyku sú spísané aj tieto Obchodné podmienky. V prípade, že pri preklade týchto Obchodných podmienok alebo textu Zmluvy uzavretej postupom podľa čl. 2 týchto OP do iných jazykov, dôjde k sporu o význam nejakého z ich ustanovení, je rozhodujúce znenie v českom jazyku.

1.9 Ak nie je iného dojednania, riadi sa Zmluva uzavretá postupom podľa čl. 2.2 OP medzi Predávajúcim a Kupujúcim právnym poriadkom Českej republiky. Tým nie je dotknutý článok 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 z 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (rímska I).

1.10 Ak nie je medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnuté inak platí, že zahrnutie Obchodných podmienok Kupujúceho do zmluvného vzťahu uzavretého podľa čl. 2 OP je v rozpore s vôľou Predávajúceho a Obchodné podmienky Kupujúceho sa na tento zmluvný vzťah neuplatní.

 

2 Uzavretie Kúpnej zmluvy

2.1 Všetky ponuky v internetovom obchode Predávajúceho predstavujú iba nezáväznú výzvu smerovanú potenciálnym Kupujúcim na predloženie ponuky Predávajúcemu.

2.2 Kúpna zmluva, ktorou je založený záväzok s obsahom podľa týchto Obchodných podmienok (ďalej len „Zmluva“ alebo „Kúpna zmluva“), je medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretá na základe objednávky Kupujúceho, ktorá je urobená prostredníctvom objednávkového formulára v súlade s aktuálnou ponukou tovaru uverejnenú na E-shope. K odoslaniu objednávky zo strany Kupujúceho dôjde vo chvíli, keď ju v rozhraní E-shopu potvrdí tlačidlom „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Objednávka je považovaná za návrh Zmluvy a záväznou pre Predávajúceho sa stáva až jej akceptáciou zo strany Predávajúceho zaslanú na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke. Objednávka je pre Kupujúceho záväzná okamihom jej odoslania. Za akceptáciu objednávky za strany Predávajúceho nie je možné nikdy považovať automatickú odpoveď podľa čl. 2.4 OP. Pokiaľ je objednávka Predávajúcim akceptovaná iba vo vzťahu k časti objednaného tovaru, je medzi stranami uzatvorená Zmluva iba ohľadom tovaru uvedeného v akceptácii objednávky. Pokiaľ však Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, nevysloví s uzavretím Zmluvy iba ohľadom tovaru uvedeného v akceptácii objednávky súhlas bez zbytočného odkladu po tom, čo mu bude akceptácia doručená, Zmluva nevznikne vôbec.

2.3 Uzavretím Kúpnej zmluvy vznikne Predávajúcemu povinnosť tovaru Kupujúcemu odovzdať a previesť naň vlastnícke právo k tomuto tovaru. Naproti tomu Kupujúcemu vznikne povinnosť tovaru prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu dohodnutú cenu, a to dohodnutým spôsobom.

2.4 Bezprostredne po odoslaní objednávky dostane Kupujúci automatickú odpoveď označenú ako „Potvrdenie objednávky“, ktorá obsahuje presnú špecifikáciu objednaného tovaru vrátane cien a spôsobu ďalšej komunikácie. Táto automatická odpoveď má iba informatívny charakter a nevyvoláva žiadne právne účinky.

2.5 Podstatnými informáciami, ktoré musí každá objednávka Kupujúceho obsahovať, sú:

2.5.1 V prípade fyzickej osoby: Meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mail, telefónne číslo, identifikácia tovaru podľa ponuky Predávajúceho, požadované množstvo tovaru, celková cena s DPH aj bez DPH, fakturačná adresa Kupujúceho (ak je odlišná od adresy bydliska);

2.5.2 V prípade podnikajúcej fyzickej osoby: Meno, priezvisko, identifikačné číslo, adresa sídla, e-mail, telefónne číslo, identifikácia tovaru podľa ponuky Predávajúceho, požadované množstvo tovaru, celková cena s DPH aj bez DPH, fakturačná adresa Kupujúceho ( ak je odlišná od adresy sídla);

2.5.3 V prípade právnickej osoby: Názov, identifikačné číslo, adresa sídla, e-mail, telefónne číslo, identifikácia tovaru podľa ponuky Predávajúceho, požadované množstvo tovaru, celková cena s DPH aj bez DPH, fakturačná adresa Kupujúceho (ak je odlišná od adresy sídla).

2.6 Pri absencii akejkoľvek z informácií uvedených v čl. 2.5 OP nie je Predávajúci povinný objednávku prijať. V takom prípade Predávajúci bez zbytočného odkladu kontaktuje Kupujúceho za účelom odstránenia vád objednávky.

2.7 Kupujúci výslovne súhlasí s tým, že k uzavretiu Zmluvy dôjde prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, teda prostredníctvom mobilného telefónu, tabletu, počítača, či iného zariadenia, ktoré uzatvorenie Zmluvy postupom podľa čl. 2.2 umožňuje. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a pod.) si hradí Kupujúci sám.

2.8 Pred uzavretím Zmluvy je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré pred uzavretím Zmluvy postupom podľa čl. 2.2 v užívateľskom rozhraní na E-shope zadal, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát.

2.9 Až do okamihu uzavretia Zmluvy spôsobom uvedeným v čl. 2.2 týchto Obchodných podmienok nevznikajú medzi Kupujúcim a Predávajúcim žiadne zmluvné záväzky.

2.10 Predávajúci nie je povinný objednávku akceptovať, a to najmä, nie však výlučne, osobám, ktoré predtým porušili svoje povinnosti voči Predávajúcemu.

2.11 Uzavretá Zmluva vrátane Obchodných podmienok je Predávajúcim archivovaná v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

2.12 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webových stránok, na ktorých je prevádzkovaný E-shop, alebo v dôsledku použitia týchto webových stránok v rozpore s ich určením.

3 Predmet zmluvy, kvalita, dostupnosť tovaru

3.1 Predmetom Zmluvy je tovar špecifikovaný Kupujúcim v rámci objednávky a uvedený v prijatí objednávky zaslanom Predávajúcim Kupujúcemu.

3.2 Povaha objednávaného tovaru vyplýva z popisov produktov na E-shope. Tovar je v ponuke E-shopu spravidla označený názvom, kódom tovaru a je vyobrazený na fotografii. Tieto fotografie sú ilustračné a nereflektujú úplne presne všetky vlastnosti tovaru, najmä farba jednotlivých produktov sa môže z technických dôvodov výrazne odlišovať.

3.3 Informácia o tovare na sklade je len orientačná, pretože stav skladom dostupného tovaru je priebežne aktualizovaný v nadväznosti na realizované predaje. Informácie o nedostupnosti tovaru sa môžu na E-shope objaviť s časovým oneskorením. V prípade, že tovar, ktorý je predmetom objednávky, je skladovo nedostupný, Predávajúci bez zbytočného odkladu objednávku odmietne, prípadne Kupujúceho upovedomí, o predpokladanom termíne, kedy bude tovar opäť dostupný. Pokiaľ Kupujúci neprejaví súhlas s dodaním tovaru v novom predpokladanom termíne bez zbytočného odkladu potom, čo mu bol Predávajúcim oznámený, k uzavretiu Zmluvy nedôjde.

4 Kúpna cena a platobné podmienky

4.1 Pri každom produkte v E-shope je uvedená cena vrátane dane z pridanej hodnoty aj cena bez dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru sú denne aktualizované.

4.2 Kúpna cena je závislá na vývoji finančného trhu alebo dostupnosti tovaru. Z tohto dôvodu si Predávajúci vyhradzuje právo na jej zmenu, vrátane jej zmeny dodatočnej, tj po obdržaní objednávky. K zmene kúpnej ceny v už obdržanej objednávke môže dôjsť aj v prípade vypredania zľavneného tovaru.

4.3 V prípade zmeny ceny už obdržanej objednávky informuje Predávajúci bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti Kupujúceho. V prípade, že Kupujúci neprejaví s novou kúpnou cenou súhlas bez zbytočného odkladu po tom, čo mu bola Predávajúcim oznámená, k uzavretiu Zmluvy nedôjde.

4.4 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu objednaného tovaru a náklady na dopravu, a to spôsobom, ktorý si Kupujúci zvolí v rámci svojej objednávky z nasledujúcich možností:

4.4.1 Bezhotovostne prevodom na účet Predávajúceho pri platbe v EUR - IBAN: CZ22 0100 0000 8651 5699 0277, SWIFT: KOMBCZPPXXX;

Predávajúci je v takom prípade oprávnený požadovať pred dodávkou tovaru uhradenie zálohy vo výške 100 % kúpnej ceny. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavený doklad „Zálohová faktúra“. Po dodaní tovaru je na daňovom doklade hodnota zálohy odpočítaná. Kupujúci je v tomto prípade povinný uviesť v platbe aj Variabilný symbol, ktorý mu bude po odoslaní objednávky pridelený. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho

4.4.2 Bezhotovostne on-line platobnou kartou cez platobnú bránu GoPay.

4.5 V prípade, že Kupujúci požaduje dodanie väčšieho množstva tovaru alebo tovaru vyššej hodnoty, vyhradzuje si Predávajúci právo požadovať po Kupujúcom zaplatení primeranej zálohy na kúpnu cenu tovaru. Väčším množstvom tovaru alebo tovarom vyššej hodnoty sa na účely tohto článku týchto OP myslí tovar, ktorého kúpna cena dosahuje čiastku aspoň €2 000. Primeranou zálohou na kúpnu cenu tovaru sa na účely tohto článku týchto OP myslí 100% z kúpnej ceny objednaného tovaru. Záloha musí byť zaplatená najneskôr do 10 dní odo dňa akceptácie objednávky Predávajúcim a ak nie je dohodnuté inak, platí sa v rovnakej mene, ako zvyšok kúpnej ceny. Zálohu zaplatí Kupujúci vo vyššie uvedenej lehote bezhotovostne na bankový účet Predávajúceho, ktorý mu Predávajúci oznámi, inak na účet uvedený v čl. 4. 4. 2 týchto OP podľa meny, v ktorej má byť záloha zaplatená. Kupujúci berie na vedomie, že k odoslaniu tovaru nedôjde skôr, ako Kupujúci uhradí zálohu, a táto čiastka bude pripísaná na účet Predávajúceho. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavený doklad „Zálohová faktúra“. Po dodaní tovaru je na daňovom doklade hodnota zálohy odpočítaná.

4.6 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad, který bude Kupujícímu předán při předání zboží. Prodávající je plátcem DPH.

4.7 Každý Kupujúci registrovaný v E-shope má nastavené cenovú kategóriu podľa dohodnutých odberov tovaru po dohode s Predávajúcim. Registráciu je možné vykonať na stránke https://www.acnabijacka.sk/registracia/

5 Dodanie tovaru

5.1 Ak je objednaný tovar skladom, dodá Predávajúci tovar Kupujúcemu obvykle do 2 - 10 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch a v prípadoch, keď tovar skladom nie je, môže byť dodacia doba dlhšia. Ak nie je iného dojednania, je miestom plnenia sídlo Predávajúceho. Tovar je dodávaný v štandardnom balení od výrobcu. Predávajúci zaistí, aby bol tovar zabalený spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu.

5.2 Podľa voľby Kupujúceho bude tovar Kupujúcemu dodaný jedným z týchto spôsobov:

5. 2. 1 Formou dodania tovaru na adresu v rámci Slovenskej republiky zvolenú Kupujúcim. Predávajúci zaisťuje dodanie tovaru dopravcom. Náklady na dopravu a balenie tovaru činia v tomto prípade €12.50 vr. DPH. Predávajúci využíva pre dodanie tovaru službu prepravnej spoločnosti: General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (GLS). Kupujúci je po odoslaní tovaru informovaný doručovacou spoločnosťou o sledovacom kóde zásielky (tracking čísle) a má možnosť zmeniť termín aj miesto doručenia.

6 Odstúpenie od zmluvy

6.1 Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, má v zmysle § 1829 v spojení s § 1818 Občianskeho zákonníka právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní odo dňa, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba tovar prevezme. Kupujúci však podľa § 1837 Občianskeho zákonníka nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy okrem iného v prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je dodávka tovaru, ktorý bol vyrobený podľa požiadaviek Spotrebiteľa alebo prispôsobený jeho osobným potrebám a ďalej v prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je dodávka tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli Predávajúceho ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy.

6.2 Kupujúci musí o svojom odstúpení od zmluvy informovať predávajúceho formou jednoznačného vyhlásenia urobeného voči predávajúcim, najlepšie prostredníctvom listu zaslaného prevádzkovateľom poštových služieb na adresu Predávajúceho (SECTRON s.r.o. Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Česká republika), prípadne e-mailom zaslaným na kontaktnú e-mailovú adresu Predávajúceho obchod@acnabijacka.sk. Kupujúci môže použiť formulár dostupný na webových stránkach, nie je to však jeho povinnosťou. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od Zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

6.3 Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od Zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení od Zmluvy uviesť dátum nákupu, číslo Zmluvy, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

6.4 Kupujúci v takom prípade vráti Predávajúcemu tovar v stave, v akom ho prevzal, tj. bez známok opotrebenia či poškodenia, najlepšie v pôvodnom obale a so všetkými súčasťami a príslušenstvom, ktoré spolu s tovarom prevzal. Kupujúci je povinný vrátiť tovar Predávajúcemu na svoje náklady zaslaním na adresu SECTRON s.r.o. Josefa Šavla 1271/12, Mariánskej Hory, 709 00 Ostrava, Česká republika, a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

6.5 Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatené finančné čiastky do 14 dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, nie však skôr, ako tovar obdrží alebo než mu Spotrebiteľ preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Peňažné prostriedky budú Kupujúcemu vrátené bezhotovostne na účet určený Kupujúcim a ak neurčí Kupujúci takýto účet v oznámení o odstúpení od Zmluvy alebo v lehote podľa prvej vety tohto odseku, vráti Predávajúci peňažné prostriedky na účet, z ktorého mu boli zaplatené v prípade bezhotovostnej úhrady . Predávajúci je podľa svojej voľby oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim taktiež už pri vrátení tovaru Kupujúcim, ak je možné preskúmať stav vráteného tovaru pri jeho vrátení.

6.6 Ak Spotrebiteľ v súlade s čl. 5. 2. 2 výslovne zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

6.7 Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby sa kupujúci oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ bude vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo bude vrátený nekompletný, vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na náhradu ujmy týmto vzniknutej. Nárok na náhradu ujmy je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie finančných čiastok poskytnutých podľa Kúpnej zmluvy.

7 Zodpovednosť za chyby

7.1 Zodpovednosť za vady Predávajúceho voči Kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľom, sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

7.2 Zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru vo vzťahu ku Kupujúcemu, ktorý nie je Spotrebiteľom, sa riadi zodpovedajúcimi ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

7.3 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľom, za to, že predávaný tovar je pri prevzatí Kupujúcim bez vád. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam, ďalej že tovar je vhodný na účel, na ktorý ho Kupujúci požaduje as ktorým Predávajúci súhlasil, a že je dodané s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

7.4 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľom, že popri dohodnutých vlastnostiach je tovar vhodný na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo v prípade, že nie je technických noriem kódexy správania daného odvetvia, ďalej že tovar množstvom, akosťou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam tovaru toho istého druhu, ktoré môže Kupujúci rozumne očakávať, aj s ohľadom verejné vyhlásenia urobené Predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením, ďalej že je tovar dodaný s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže Kupujúci rozumne očakávať, a že tovar zodpovedá akosťou alebo vykonaním vzorky alebo predlohe, ktoré Predávajúci Kupujúcemu poskytol pred uzavretím Zmluvy, pokiaľ k takému poskytnutiu došlo. Tento článok týchto OP sa nepoužije v prípade, že Predávajúci Kupujúceho pred uzavretím Zmluvy zvlášť upozornil, že sa niektorá vlastnosť tovaru líši a Kupujúci s tým pri uzatváraní Kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.

7.5 Ak má tovar vadu, môže Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie nového tovaru bez vady alebo jeho opravu, ibaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by tovar mal bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre Spotrebiteľa. Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by tovar mal bez vady. Predávajúci odstráni vadu v primeranom čase po jej vytknutí tak, aby tým Spotrebiteľovi nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha tovaru a účel, na ktorý Spotrebiteľ tovar kúpil. Na odstránenie vady prevezme Predávajúci tovar na vlastné náklady. Ak neprevezme Spotrebiteľ tovar v primeranom čase potom, čo ho Predávajúci upovedomil o možnosti tovaru po oprave prevziať, patrí Predávajúcemu odplata za uskladnenie.

7.6 Ak sa prejaví vada v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí, ibaže to povaha tovaru alebo vady vylučuje. Táto doba nebeží po dobu, počas ktorej Kupujúci nemôže tovar užívať, v prípade, že vadu vytkol oprávnene.

7.7 V prípade, že Predávajúci vadu neodstránil v súlade s čl. 7. 5. týchto OP av súlade s § 2170 Občianskeho zákonníka alebo v prípade, že Predávajúci vadu odmietne odstrániť, má Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, právo požadovať primeranú zľavu alebo právo od Zmluvy odstúpiť. Tieto práva má Spotrebiteľ aj v prípade, že sa vada prejaví opakovane; v prípade, že je vada podstatným porušením Zmluvy av prípade, že je z vyhlásenia Predávajúceho alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre Spotrebiteľa. Primeranou dobou je doba uvedená v čl. 8.2 týchto OP. Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou tovaru bez vady a chybného tovaru, ktorý Kupujúci obdržal.

7.8 Ak je Predávajúci v omeškaní s odovzdaním tovaru, môže Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy odstúpiť, ak nesplní Predávajúci svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu Spotrebiteľ poskytol. Spotrebiteľ môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez dodatočnej lehoty len v prípade, že Predávajúci odmietol plniť alebo je plnenie v určenom čase nevyhnutné s ohľadom na okolnosti pri uzavretí Kúpnej zmluvy alebo Spotrebiteľ oznámil Predávajúcemu pred uzavretím Zmluvy, že je dodanie v určitý čas nevyhnutné. Predávajúci vráti bez zbytočného odkladu po odstúpení od Zmluvy Spotrebiteľovi všetky peňažné plnenia, ktoré podľa Kúpnej zmluvy uhradil.

7.9 Ak nejde o tovar použitý, je Kupujúci oprávnený vytknúť vadu v dobe 2 rokov od prevzatia tovaru. Ak ide o kúpu použitého tovaru, je Kupujúci oprávnený vytknúť vadu v dobe 1 roka odo dňa prevzatia tovaru.

7.10 Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nepatrí, pokiaľ vadu sám spôsobil. Chybou tovaru nie je opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním alebo pri použitom tovare opotrebenie zodpovedajúce miere jeho predchádzajúceho používania.

8 Reklamačný poriadok

8.1 Reklamáciu uplatňuje Spotrebiteľ v prevádzke a sídle Predávajúceho, a to buď osobne, alebo písomne. Adresa sídla je Josefa Šavla 1271/12, Mariánske Hory, 709 00 Ostrava, Česká republika. Predávajúci je však povinný prijať reklamáciu tak v sídle, ako aj v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je to možné. Spotrebiteľ oznámi Predávajúcemu, aké právo z vadného plnenia si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Ak uplatní Spotrebiteľ právo z vadného plnenia, vydá mu Predávajúci pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy spotrebiteľ reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie Spotrebiteľ požaduje a kontaktné údaje Spotrebiteľa na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. . Predávajúci je povinný vydať Spotrebiteľovi po vybavení reklamácie potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

8.2 Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a Spotrebiteľ o tejto skutočnosti informovaný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci so Spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po márnom uplynutí tejto lehoty môže Spotrebiteľ od Zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu.

8.3 Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má Spotrebiteľ právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva.

9 Mimosúdne riešenie sporov a ďalšie informácie pre Spotrebiteľa

9.1 Sťažnosti je Spotrebiteľ oprávnený zasielať Predávajúcemu elektronickou poštou na adresu obchod@acnabijacka.sk.

9.2 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Je možné využiť platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9.3 Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

9.4 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

9.5 Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

9.6 Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu aj dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa.

9.7 Ak nedôjde k dohode medzi Kupujúcim a Predávajúcim, sú k riešeniu vzájomných sporov medzi Kupujúcim a Predávajúcim vyplývajúcich zo Zmluvy uzavreté postupom podľa čl. 2.2 týchto OP príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky, ak sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú na inej voľbe spôsobu riešenia vzájomných sporov, pričom nie je rozhodné, či je Kupujúcim Spotrebiteľ alebo nie.

10 Záverečné ustanovenia

10.1 Predávajúci prehlasuje a Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. n) občianskeho zákonníka.

10.2 Objednaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia vo vlastníctve Predávajúceho.

10.3 Predávajúci nakladá s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES; Predávajúci nespracováva žiadne osobné údaje bez súhlasu Kupujúceho, ak sa nejedná o spracovávanie osobných údajov, ktoré toto nariadenie a prípadne ďalšie právne predpisy umožňujú aj bez súhlasu. Informácie o spracovávaní osobných údajov Predávajúcim sú podrobne obsiahnuté v zásadách ochrany osobných údajov Predávajúceho.

10.4 Kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke. Tento súhlas môže Kupujúci kedykoľvek odvolať, a to oznámením na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v čl. 1.2 týchto OP.

10.5 V Kúpnej zmluve je možné dojednať práva a povinnosti zmluvných strán odchylne od Obchodných podmienok, pričom odchylné dojednania v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok.

10.6 Ak je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok alebo Zmluvy neplatné, zdanlivé alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto chybného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa mu čo najviac približuje. Neplatnosťou, zdanlivosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky Kúpnej zmluvy či Obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

10.7 Prílohu Obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od Zmluvy spotrebiteľom.

10.8 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 12. 2022. Aktuálna verzia obchodných podmienok je uverejnená na E-shope Predávajúceho.

 

 

PRÍLOHY

Obchodné podmienky (formát PDF)

Formulár pre reklamáciu (formát PDF)

Formulár pre odstúpenie od zmluvy (formát PDF)