Reklamácia a vrátenie

Svet nie je dokonalý a aj u našich produktov sa môže niekedy objaviť vada, ktorá bráni v bezchybnom používaní produktu. Alebo sa len rozhodnete, pre vrátenie tovaru v zákonných lehotách.

Podmienky na vrátenie a reklamácie máme uvedené v obchodných podmienkach.


Na tejto stránke pre prehľadnosť nájdete formuláre na reklamáciu a odstúpenie od zmluvy. Neurobíte tiež chybu, keď nás budete kontaktovať na emaile obchod@acnabijacka.sk alebo telefóne +420 556 621 020.

Formulár pre reklamáciu (formát PDF)

Formulár pre odstúpenie od zmluvy (formát PDF)

Poučenie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

V prípade zmluvy na dodanie tovaru alebo služieb uzatvorenej so spoločnosťou SECTRON s.r.o. IČO 646 17 939 so sídlom Josefa Šavla1271/12, Ostrava – Mariánske Hory, 709 00, Česká republika, zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 14152 (ďalej tiež len ako „SECTRON s.r.o.“ spôsobom, tj na diaľku, a teda najmä prostredníctvom internetového obchodu (ďalej tiež len „zmluva“), má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom (ďalej tiež len „kupujúci“), v zmysle ust. § 1829 v spojení s ust. § 1818 Občianskeho zákonníka právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní odo dňa, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba tovar prevezme. Kupujúci však podľa § 1837 Občianskeho zákonníka nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy okrem iného v prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je dodávka tovaru, ktorý bol vyrobený podľa požiadaviek Spotrebiteľa alebo prispôsobený jeho osobným potrebám a ďalej v prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je dodávka tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli Predávajúceho ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Kupujúci musí o svojom odstúpení od zmluvy informovať predávajúceho formou jednoznačného vyhlásenia urobeného voči predávajúcim, najlepšie prostredníctvom listu zaslaného prevádzkovateľom poštových služieb na adresu predávajúceho (SECTRON s.r.o. Josefa Šavla 1271/12, Mariánskej Hory, 709 00 Ostrava, Česká republika), prípadne e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho obchod@sectron.cz. Kupujúci môže použiť vzorový formulár dostupný na webových stránkach predávajúceho, nie je to však jeho povinnosťou. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení od zmluvy uviesť dátum nákupu, číslo zmluvy, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Kupujúci v takom prípade vráti predávajúcemu tovar v stave, v akom ho prevzal, tj bez známok opotrebenia či poškodenia, najlepšie v pôvodnom obale a so všetkými súčasťami a príslušenstvom, ktoré spolu s tovarom prevzal. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu na svoje náklady zaslaním na adresu SECTRON s.r.o. Josefa Šavla 1271/12, Mariánskej Hory, 709 00 Ostrava, Česká republika, a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatené finančné čiastky do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho, nie však skôr, ako obdrží tovar alebo než mu kupujúci preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Peňažné prostriedky budú kupujúcemu vrátené bezhotovostne na účet určený kupujúcim a ak neurčí kupujúci takýto účet v oznámení o odstúpení od zmluvy alebo v lehote podľa prvej vety tohto odseku, vráti predávajúci peňažné prostriedky na účet, z ktorého mu boli zaplatené v prípade bezhotovostnej úhrady alebo poštovej poukážkou na adresu kupujúceho v prípade, že kúpna cena bola platená na dobierku. Predávajúci je podľa svojej voľby oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim taktiež už pri vrátení tovaru kupujúcim, ak je možné preskúmať stav vráteného tovaru pri jeho vrátení.

Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby sa kupujúci oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ bude vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo bude vrátený nekompletný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu ujmy týmto vzniknutej. Nárok na náhradu ujmy je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie finančných čiastok poskytnutých podľa zmluvy.